4 June 2022 - The Fifth Postcrossing Meetup in Zhangzhou

:world_map: PROVINCE: Fujian
:world_map: CITY: Zhangzhou
:pushpin: MEETUP PLACE: Dongshan No. 2 Middle School, 162 Yanwu Street, Dongshan County
:calendar: DATE: 2022/06/04
:alarm_clock: TIME: 18:00
:page_facing_up: MEETUP PLAN: chatting and writing postcards