31 July 2022 - 【15th】 Postcrossing Meetup in Quanzhou China

:world_map: PROVINCE: FUJIAN,CHINA
:world_map: CITY: QUANZHOU
:pushpin: MEETUP PLACE: “OK COFFEE”–JINYU XIANG,ZHONGSHAN ROAD
:calendar: DATE: 31,JUL.2022
:alarm_clock: TIME: 16:30-18:30
:page_facing_up: MEETUP PLAN:Meeting some friends, writing postcards
【Happy Postcrossing Zayton Go~!】
15th Postcrossing Meetup in Quanzhou China.#Asking for the meetup card
Mail to: 【FB】Postcrossing Quanzhou
【INS】postcrossing_quanzhou
Thank you for all.

2 Likes