27 March,Kunshan China meetup

:world_map: PROVINCE: Jiangsu
:world_map: CITY: Kunshan
:pushpin: MEETUP PLACE: Kunshan chai wang long zhong shi jian
:calendar: DATE: 27 March 2021.03.27
:alarm_clock: TIME: 10am-2pm
:page_facing_up: MEETUP PLAN:
write postcards