23rd Jan. 2022 Wuxi China meet up

:world_map: PROVINCE: Jiangsu
:world_map: CITY: Wuxi
:pushpin: MEETUP PLACE:Starbucks
First floor, T12 fashion shopping center, 328 Zhongshan Road, Liangxi District, Wuxi City, Jiangsu Province
:calendar: DATE: 2022.01.23
:alarm_clock: TIME: 14:00p.m.
:page_facing_up: MEETUP PLAN: meet up and chat.