14 June 2021 - Suzhou Mini-Meetup

:world_map: PROVINCE: Jiangsu
:world_map: CITY: Suzhou
:pushpin: MEETUP PLACE: Suzhou Momicafe Books, No.25 Pingjiang Road
:calendar: DATE: 14 June 2021
:alarm_clock: TIME: 14:00-16:00
:page_facing_up: MEETUP PLAN: A mini-meetup of friends, writing postcards and chatting.

1 Like