10 Jun,2023 the 5th Meet-up in ZhuhaiJinwan,China

:world_map: PROVINCE: GUANGDONG
:world_map: CITY: SHENZHEN
:pushpin: MEETUP PLACE: Jinwan Zhongan Street,In Joy
:calendar: DATE: 10 Jun
:alarm_clock: TIME: 7pm
:page_facing_up: MEETUP PLAN: Eat something,and happy crossing