ગુજરાતી Gujarati

કેમ છો ? , I’m Proud Gujarati , Join it :slight_smile:

3 Likes

hello fellow gujarati!!

2 Likes

Lately someone joined the chat !

Hello there, કેમ છો?

yessss

1 Like

મજામાં છું તમે બોલો

1 Like

અહા, તો આપણે અહીંયા ગુજુ માં વાત કરશી ))

કેમ છો?